Statut fundacji – Fundacja Podaruj Mi Uśmiech

Brak produktów w koszyku.

STATUT FUNDACJI

FUNDACJA „PODARUJ MI UŚMIECH”

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Podaruj Mi Uśmiech”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Artura Rozumiłowskiego, zwanego dalej Fundatorem

2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyzwaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.

§ 4

1. Trenerem działalności Fundacji na obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

2. Pomocy społecznej biednym i chorym.

3. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4. Działalności charytatywnej.

5. Ochrony i promocji zdrowia.

6. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

7. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

8. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

9. Wypoczynku dzieci i młodzieży.

10. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

11. Pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

1. Prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych m.in. poprzez zbiórki pieniędzy organizowane w sieci Internet za pośrednictwem portali społecznościowych.

2. Pomoc społeczną ze zgromadzanych środków finansowych w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

3. Wspieranie przez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego prowadzonej przez osoby trzecie.

4. Rozwijanie świadomości w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji pożytku publicznego i wspierania realizowanych przez nie celów.

5. Chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, rozwijania moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

Źródła dochodów

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. świadczeń Fundatorów,

2.darowizn,

3.spadków i zapisów,

4.odsetek bankowych,

5. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

6. dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

7. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

8. praw majątkowych,

9. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.

§ 11

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Fundacja zgodnie z zasadami reprezentacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji

§ 12

1. Władzami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

2. Członkostwo w organach Fundacji, poza przypadkami wskazanymi niżej, ustaje w wyniku:

3. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

4. utraty pełnej zdolności do czynności prawnej przez członka organu,

Posiedzenia i podejmowanie uchwał przez organu Fundacji

§ 13

1. Obrady organu Fundacji są skuteczne, jeżeli wszyscy członkowie otrzymali informację o posiedzeniu co najmniej 4 dni przed obradami wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał, informacjami i materiałami niezbędnymi do wzięcia udziału w obradach. Zawiadomienia mogą być przesyłane pocztą elektroniczną. W takim wypadku za dzień doręczenia zawiadomienia uważa się dzień następny po dniu wysłania wiadomości e-mail z zawiadomieniem.

2. Konieczności zawiadamiania o posiedzeniach nie stosuje się do organów o składzie jednoosobowym albo jeżeli wszyscy członkowie organu są obecni.

3. Każdy organ Fundacji może obradować i podejmować uchwały za pomocą środków komunikacji na odległość.  W takim wypadku zawiadomienie powinno zawierać informacje niezbędne do wzięcia udziału w obradach zdalnych.

4. Każdy z członków organu Fundacji niezwłocznie po powołaniu go na funkcję składa Fundacji oświadczenie zawierające adres poczty elektronicznej na jaki będzie otrzymywał powiadomienia o posiedzeniach. Zmiana adresu jest skuteczna następnego dnia po dniu, w którym oświadczenie o zmianie adresu zostało złożone Fundacji.

5. Uchwały podjęte w toku obrad prowadzonych środków komunikacji na odległość drukuje i podpisuje jedynie przewodniczący organu.

Rada Fundacji

§ 14

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z 1 do 15 osób.

3. W skład Rady Fundacji wchodzą wszyscy Fundatorzy.

4. Odwołanie członka Rady, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub z chwilą śmierci.

6. Członkowie Rady mogą być zatrudniani w Fundacji zarówno w oparciu o stosunek pracy, jak i stosunki cywilnoprawne. Wynagrodzenie członków Rady z tytułu pełnienia funkcji w Radzie ustala Rada Fundacji w drodze uchwały.

§ 15

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Rada Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów członków głosujących, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 16

1. Do zadań Rady Fundacji należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla innych organów Fundacji, w szczególności:

2. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,

3. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,

4. ocena pracy Zarządu, przyjmowani corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,

5. ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,

6. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,

7. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

8. nadzór nad działalnością Fundacji,

9. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji,

10. Zmiana statutu Fundacji.

§ 17

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;

2. wstępu do wszystkich pomieszczeń i wglądu we wszystkie zasoby dokumentów i informatycznych Fundacji;

3. żądania informacji i wyjaśnień od każdej osoby, którą łączy stosunek prawny z Fundacją;

4. dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 18

Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż 5 osób powoływanych przez Radę Fundacji do czasu odwołania.

§ 19

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

3. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

4. uchwalanie regulaminów,

5. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

6. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

7, podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

8. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

9. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

10. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

11. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.  Pełnomocnictwo określa, czy pełnomocnik może reprezentować Fundację samodzielnie.

11. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 20

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, oświadczenia woli składa Prezes Zarządu jednoosobowo.

Połączenie z inną Fundacją

§ 21

1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 23

1. Fundacja ulega likwidacji w razie:

2. osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona,

3. wyczerpania się jej środków finansowych i majątku,

4. podjęcia przez Radę Fundacji uchwały o likwidacji.

5, Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 24

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej Fundacji o zbliżonych celach.

§ 25

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

Artur Rozumiłowski  – Fundator