Regulamin fundacji – Fundacja Podaruj Mi Uśmiech

Brak produktów w koszyku.

§ 1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają: 1) „Fundacja” – FUNDACJA „PODARUJ MI UŚMIECH” z siedzibą w Szczecinie, ul. Władysława Łokietka 5/2, 70-256 Szczecin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000979217, NIP 8522683723, 2) „Własność Intelektualna” – przysługujące Fundacji autorskie prawa majątkowe, prawa własności przemysłowej, w tym w szczególności prawa ochronne na znakach towarowych oraz prawo do nazwy „Fundacja Podaruj Mi Uśmiech”, 3) „Regulamin” – niniejszy regulamin określający zasady korzystania przez osoby trzecie z Własności Intelektualnej Fundacji, 4) „Serwis” – prowadzony przez Fundację serwis internetowy fundacjapodarujmiusmiech.pl, stanowiący platformę informatyczną wspomagającą gromadzenie funduszy na cele charytatywne

§ 2 Postanowienia ogólne

Portal działający pod adresem „www.fundacjapodarujmiusmiech.pl”, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez Fundację „Fundacja Podaruj Mi Uśmiech” z siedzibą w Szczecinie, ul. Władysława Łokietka 5/2, 70-256 Szczecin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000979217, NIP 8522683723 zwaną dalej Fundacją. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z Serwisu. Serwis umożliwia wsparcie działalności Fundacji poprzez dokonanie płatności online. Do wszelkich publikacji oraz zdjęć umieszczonych w Serwisie, prawa przysługują Fundacji i ich użycie bez zgody Fundacji jest zabronione.

§ 3 Znaki towarowe

1.  Zabronione jest korzystanie ze znaków towarowych Fundacji bez jej wyraźnej zgody, wyrażonej co najmniej w formie wiadomości email, przy czym dozwolone jest korzystanie ze znaków towarowych w przypadkach dozwolonych przez przepisy prawa.

2. Zabronione jest korzystanie ze znaków podobnych do znaków Fundacji, w tym w szczególności znaków zmodyfikowanych lub o zmienionym kolorze.

3. Fundacja może wyrazić zgodę na korzystanie z jej znaków towarowych, pod warunkiem, że korzystanie: 1) nie sugeruje partnerstwa, sponsoringu, wsparcia czy współpracy z Fundacją, o ile nie jest to zgodne ze stanem faktycznym, 2) nie sprawia, że znaki towarowe stanowią najbardziej eksponowany lub najbardziej charakterystyczny element materiału korzystającego, 3) nie wiąże się z zamieszczeniem znaków towarowych na materiałach związanych z pornografią lub działalnością niezgodną z prawem, 4) nie narusza w jakikolwiek sposób praw Fundacji, w tym w szczególności jej renomy, nie stawia Fundacji w negatywnym świetle.

4. W przypadku korzystania ze znaków towarowych Fundacji w inny sposób, niż opisany w ustępach poprzedzających, lub z naruszeniem postanowień ustępów poprzedzających, podmiot który zamierza korzystać ze znaków, a także znaków podobnych, lub z nich korzysta, zobowiązany jest do uzyskania zgody Fundacji i uiszczenia na rzecz Fundacji opłaty licencyjnej w kwocie 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) złotych za każdy, rozpoczęty dzień korzystania z jednego znaku.

5. Fundacja w indywidualnych przypadkach może, według swobodnego uznania, zaakceptować inne warunki korzystania ze znaków, niż opisane w ustępach poprzedzających.

6. Fundacja może w każdej chwili, bez podania przyczyny, wycofać udzieloną zgodę na korzystanie ze znaków co jest równoznaczne z wypowiedzeniem licencji na korzystanie ze znaków.

§ 4 Serwis www.fundacjapodarujmiusmiech.pl

1. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Fundację stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1191 z późn. zm.), a także do wyglądu Serwisu jako całości, przysługują wyłącznie Fundacji lub osobom trzecim, z którymi Fundacja zawarła odpowiednie umowy licencyjne.

2. Jakiekolwiek korzystanie, w tym kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie elementów graficznych Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, bez zgody Fundacji jest zabronione, za wyjątkiem korzystania z Serwisu w celu w jakim został stworzony oraz za wyjątkiem korzystania na zasadach określonych w § 3 Regulaminu.

3. Fundacja może, według swobodnego uznania, udzielić zgody na korzystanie z elementów Serwisu a także jego wyglądu jako całości, pod warunkiem uiszczenia opłaty licencyjnej wynoszącej 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) złotych za każdy, rozpoczęty dzień korzystania.

§ 5 Płatności online

Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych TPay.pl. Przekierowanie do TPay.pl następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie. Wszelkie należności muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN). Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin serwisu TPay.pl.

§  6 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że przekazane przez Państwa w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi usługami. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Fundacja Podaruj Mi Uśmiech”; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@fundacjapodarujmiusmiech.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach Fundacji i podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu; posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe; ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osób, które decydują się przekazać darowiznę za pośrednictwem formularza wpłaty przekazywane są na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych właścicielowi serwisu TPay.pl. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na przekazanie danych właścicielowi serwisu TPay.pl – firmie TPay S.A., z siedzibą w Poznaniu.

§ 7 Postanowienia końcowe

Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu. Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej wymienionych. Reklamacje dotyczące funkcjonowania form wyżej wymienionych należy kierować pod adres e-mail: kontakt@fundacjapodarujmiusmiech.pl. Rozpatrywane będą one w terminie 21 dni od dostarczenia. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 10.08.2022 roku. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu, a także w siedzibie Fundacji.

Paulina Szmytkowska
Prezes Zarządu Fundacji Podaruj Mi Uśmiech